Nedir Bu “Enflasyon ?”

Enflasyonun Tanımı 

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesi olarak tanımlanabilir. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade eder. Enflasyon ekonominin ciddi bir sorunu olarak ortaya çıkar. Enflasyon ekonominin sorunlarının artmasına ve ekonominin bozulmasına neden olabilir.

Ortaya çıkışına neden olan etkenler göz önüne alındığında enflasyon, talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu diye ikiye ayrılır.

Talep enflasyonu

Üretilen mal ve hizmetler, tüketici talebini karşılayamadığı zaman talep artışından dolayı fiyatlar artar. Talep enflasyonu üretimi artırıcı tedbirler veya toplam talebi azaltıcı tedbirler alınarak çözümlenebilir.

Bu sayede satıcı stokları hızlı bir şekilde tüketir ve daha fazla kar edebilir. Satıcı oldukça mutlu bir dönem geçirebilir 🙂

Maliyet enflasyonu

Herhangi bir nedenle üretimde kullanılan kaynakların fiyat artışları üretim maliyetlerinin yükselmesine, maliyetlerin artması ürün fiyatlarında artışa neden olacaktır. Fiyat artışları toplam talebin azalmasına neden olacaktır. Talep düşüşü piyasalarda durgunluğa neden olur. Enflasyon ile ekonomik durgunluğun aynı anda yaşanmasına stagflasyon denilmektedir. Maliyet enflasyonu genellikle ithalatı yüksek ülkelerde görülür.

Bunun sonucunda artık yerli üretimden kaçınılmaya başlanarak dışa bağımlılık  ve işsizlik  oranı artar. Dışa bağımlılık artar çünkü kendi kaynaklarını işleyecek fabrikaları ve işçileri pahalı buluyorsun, işsizlik oranın da artar çünkü fabrikaların çalışmıyor. Artık o işçilere ihtiyacın tabi ki yok!

Dünya Savaşı sonrası Türkiye kendi uçaklarını üretirken, günümüz dev uçak firması geldi ve siz 5’e üretiyorsunuz, biz size 4’e satalım, siz de bu yükten kurtulun! Diyerek o dönem ucuza kaçıldı ve gelecek nesle ihanet edildi.

Günümüzde kağıt fabrika ve nice fabrikaların tek tek kapatılmaya başlandığı gibi, dışa bağımlılık gittikçe artacak, artıyor…

Enflasyonun Nedenleri

Ekonomilerde enflasyon istenmeyen bir olgudur. Kaynakları kıt olan ve nüfusu fazla olan ülkelerde daha fazla görülmektedir. Çünkü kıt olan kaynakların daha fazla tüketiciye paylaştırılması önemli bir sorundur. Enflasyonla mücadelede başarı sağlayabilmek için, enflasyonun nedenlerini bilmek yerinde olacaktır. Enflasyonun nedenleri olarak;
– Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın, döviz miktarının artması,
– Ülkedeki toplam harcamaların toplam gelirlerden daha fazla olması,
– Üretim miktarının çeşitli nedenlerle azalması,
– Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artışların fazla olması,
– Tedavüldeki para arzının artması,
– Teknolojik yenilikler, yapısal bozukluklar veya yetersizlikler sayılabilir.

Enflasyonu Sonuçları
Enflasyonun Ekonomik Sonuçları

Hızlı fiyat artışları üreticiyi elde edeceği kârdan, tüketiciyi ise ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum etmektedir. Üretim faaliyetine katılan tüketicinin geliri düşerken, alacağı mal fiyatları artmaktadır. Enflasyonun sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz.
– Üretim yapmak cazibesini yitirir. Üreticiler ellerindeki fazla nakiti kolay para kazanmak amacıyla emlak, altın veya dövize yatırırlar. Bu da finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açar.
– Paradan kaçış ve mala hücum olduğundan üretim, iç tüketime bile cevap veremeyeceği için ihracat gelirleri düşer.
– Bütçe açığı daha fazla artacağında giderleri karşılamak için dış borçlanma artar.

Enflasyonun Sosyal Sonuçları
– Refah düzeyi gittikçe düşer.
– Maaş ve ücretlerdeki artış yapılmaz.
– Bunların sonucu olarak toplumda gelir dağılımı bozulmakta, eşitlik ve sosyal adaletten uzak, huzursuz ve sağlıksız bir toplum oluşmaktadır.
Enflasyonla Mücadele Yolları

 Enflasyonu önleyebilmek için öncelikle enflasyona neden olan yapısal sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bunun için devletin, firmaların ve tüketicilerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Devletin görevleri

– Gelirler ve giderleri arasındaki fark fazla olmamalıdır.
– Uygun para politikası izlenmelidir.
– Devlet kuruluşlarının zararları hazineden karşılanmamalıdır.
– Gereksiz personel çalıştırılmamalıdır.
– Döviz dar boğazına düşülmemeli, ihracatı artırmak amacıyla devalüasyona gidilmemelidir.
– Devlet harcamaları gereksiz artırılmamalıdır.

Firmaların görevleri

– Verim artırıcı tedbirler alınırken, aşırı kâr yapılmamalıdır.
– Ücret artışları, üretim ve verimdeki artışlar oranında yapılmalıdır.
– Vergiler gerçeği yansıtmalı ve zamanında ödenmelidir.
– Rekabete ayak uydurulmalıdır.
– Verimsiz yatırımlara yer verilmemelidir.

Tüketicilerin görevleri
– Gelir ve gider dengesini kurmalı, aşırı ve gösterişe yönelik tüketime yönelmemelidir.
– Bilinçli tüketici olmalı, alış veriş kurallarını bilmelidir.
– Tasarruflarını artırmaya çalışmalıdır.
Fiyat Endeksleri

Her ülkede enflasyon oranını belirlemek için çeşitli ürünlerin aylık fiyat değişimleri baz alınarak hesaplanır. Ertesi ay aynı ürünlerin fiyat değişimleri (endeksleri) bir önceki aya göre tekrar hesaplanır. Ülkemizde en çok kullanılan ürün fiyat endeksleri:

TÜFE: Tüketici fiyat endeksi
ÜFE: Üretici fiyat endeks
TEFE: Toptan eşya fiyat endeksi